Θέση Καθαριστή/Καθαρίστριας για το εργοστάσιο

by | Nov 22, 2021 | Career

Η εταιρεία Pissis Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό με ευθύνη την καθαριότητα και την ευταξία του εργοστασίου και γραφείων της για μερική η μόνιμη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Tήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο εργοστασίου, τμημάτων παραγωγής και γραφείων
  • Φροντίδα για την ευταξία όλων των τμημάτων

 Προσόντα:

  • Άτομο που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα και επιμέλεια
  • Άτομο συνεργάσιμο και πειθαρχημένο
  • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

Αιτήσεις:

Pissis Ltd is looking for immediate recruitment of staff responsible for the cleanliness and tidiness of its factory and offices for part-time or permanent employment.

Duties:

  • Observance of a cleaning program in the factory, production departments and offices
  • Taking care of the order of all the departments

Qualifications:

  • A person who pays special attention to cleanliness and diligence
  • A cooperative and disciplined person
  • Good knowledge of the Greek language

Applications:

Related Articles

In signs does size matter?

In signs does size matter?

Beyond Big: Choosing the Right Sign Size for Maximum Impact It’s not how big it is, it’s how you use it. Or is it? Size matters. Always. Does it, though? We bet you’ve heard both before. So which one is true for signage? Does size really matter? When it comes to...