Η εταιρεία Pissis Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό με ευθύνη την καθαριότητα και την ευταξία του εργοστασίου και γραφείων της για μερική η μόνιμη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Tήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο εργοστασίου, τμημάτων παραγωγής και γραφείων
  • Φροντίδα για την ευταξία όλων των τμημάτων

 Προσόντα:

  • Άτομο που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα και επιμέλεια
  • Άτομο συνεργάσιμο και πειθαρχημένο
  • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

Αιτήσεις:

Pissis Ltd is looking for immediate recruitment of staff responsible for the cleanliness and tidiness of its factory and offices for part-time or permanent employment.

Duties:

  • Observance of a cleaning program in the factory, production departments and offices
  • Taking care of the order of all the departments

Qualifications:

  • A person who pays special attention to cleanliness and diligence
  • A cooperative and disciplined person
  • Good knowledge of the Greek language

Applications: