Θέση Καθαριστή/Καθαρίστριας για το εργοστάσιο

by | Nov 22, 2021 | Career

Η εταιρεία Pissis Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό με ευθύνη την καθαριότητα και την ευταξία του εργοστασίου και γραφείων της για μερική η μόνιμη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Tήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο εργοστασίου, τμημάτων παραγωγής και γραφείων
  • Φροντίδα για την ευταξία όλων των τμημάτων

 Προσόντα:

  • Άτομο που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα και επιμέλεια
  • Άτομο συνεργάσιμο και πειθαρχημένο
  • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

Αιτήσεις:

Pissis Ltd is looking for immediate recruitment of staff responsible for the cleanliness and tidiness of its factory and offices for part-time or permanent employment.

Duties:

  • Observance of a cleaning program in the factory, production departments and offices
  • Taking care of the order of all the departments

Qualifications:

  • A person who pays special attention to cleanliness and diligence
  • A cooperative and disciplined person
  • Good knowledge of the Greek language

Applications:

Related Articles

Interior and exterior wall murals

Interior and exterior wall murals

Interior and exterior wall murals: Make a statement, transform your space Are you seeking innovative ways to revamp and distinguish your business? The answer might just be on your walls. Pissis is here to shed light on this trending signage option that is gaining...

Dining Furniture for QSR & Shop Fitting

Dining Furniture for QSR & Shop Fitting

  The Art and Science of Shop Fitting: Elevating Your Retail Space In the dynamic world of retail, where the competition is fierce and first impressions matter, the significance of quality shop fitting cannot be overstated. A well-designed and thoughtfully...

7 Power Tips For Outdoor Signs

7 Power Tips For Outdoor Signs

What Makes Outdoor Signage an Instant Success? In a world dominated by digital marketing and online advertising, the enduring impact of physical signage cannot be overlooked. Outdoor signage stands as a silent yet powerful ambassador for businesses, making an...