Προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γραφική Επικοινωνία
 • Εξαιρετική γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Adobe Illustrator, Adobe Photoshop & Adobe InDesign
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Οργανωτικές δεξιότητες/Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών-αποφάσεων

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Είναι υπεύθυνος/η για τις επαφές και διαπραγματεύσεις με τους πελάτες σε συνεργασία με την Project Manager
 • Παραλαμβάνει και μελετά τα σχέδια και τις απαιτήσεις / προδιαγραφές των πελατών
 • Ετοιμάζει στην περίπτωση που απαιτούνται σχέδια και τα προτείνει στους πελάτες
 • Προτείνει μεθόδους κατασκευής/λύσεις στους πελάτες αλλά και προβλέπει επιπρόσθετες εργασίες που η εταιρεία μπορεί να αναλάβει
 • Επισκέπτεται το χώρο του έργου (όπου αυτό είναι απαραίτητο)
 • Συντονισμός με την παραγωγή και τον πελάτη για τα έργα τα οποία παρακολουθεί
 • Ετοιμάζει τις προσφορές της εταιρίας και τις παραδίδει στον Design Manager για έλεγχο
 • Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση (follow-ups) των προσφορών τις οποίες ετοιμάζει
 • Ετοιμάζει τα αρχεία παραγωγής και παρακολουθεί την πορεία τους
 • Διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον Marketing & Design Manager τυχών παράπονα πελατών
 • Εντοπίζει νέες ανάγκες κατάρτισης και ενημερώνει τον Marketing & Design Manager για έγκριση
 • Ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος της εταιρείας
 • Αναλαμβάνει και εκτελεί την όποια επιπρόσθετη εργασία του/της ανατεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22 321298.

Αποστολή βιογραφικών στο info@pissis.com.

Qualifications:

 • Graduate of higher education in Graphic Communication
 • Excellent knowledge of Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
 • Fluent in Greek and English
 • Organizational skills / Ability to take initiatives-decisions / team spirit

Main duties and responsibilities:

 • Responsible for communication and negotiations with clients in collaboration with the Project Manager
 • Receives and studies client designs and requirements / specifications
 • Prepares designs/artwork in case they are required and proposes them to the client
 • Proposes construction methods / solutions to client
 • Visits the project site (where necessary)
 • Coordination with production and the customer for the project’s production time
 • Prepares offers and delivers them to the Design Manager for review
 • Has the responsibility for the follow-ups of the offers that she/he sends out
 • Prepares production files and monitors their progress
 • Managing any customer complaints in collaboration with the Management
 • Identifies new needs and informs the Marketing & Design Manager for approval
 • Follows the company’s safety, health and environment regulations faithfully
 • Undertakes and performs any additional work assigned to him/her

For more information you may contact us at 22 321298.

Interested applicants should send their CVs to info@pissis.com.