Θέση Συγκολλητής

by | Nov 18, 2022 | Career

Ζητούνται Συγκολλητές για άμεση πρόσληψη και πλήρης απασχόληση στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

  • Ελάχιστη εμπειρία 2 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια εργασία
  • Ικανότητα χρήσης των μηχανημάτων οξυγόνου και άλλου κατάλληλου εξοπλισμού
  • Ορθή και ασφαλή διενέργεια συγκολλήσεων
  • Κοπή ,επεξεργασία και συγκόλληση σιδήρου και μετάλλων.

Αιτήσεις:

Related Articles

Interior and exterior wall murals

Interior and exterior wall murals

Interior and exterior wall murals: Make a statement, transform your space Are you seeking innovative ways to revamp and distinguish your business? The answer might just be on your walls. Pissis is here to shed light on this trending signage option that is gaining...

Dining Furniture for QSR & Shop Fitting

Dining Furniture for QSR & Shop Fitting

  The Art and Science of Shop Fitting: Elevating Your Retail Space In the dynamic world of retail, where the competition is fierce and first impressions matter, the significance of quality shop fitting cannot be overstated. A well-designed and thoughtfully...

7 Power Tips For Outdoor Signs

7 Power Tips For Outdoor Signs

What Makes Outdoor Signage an Instant Success? In a world dominated by digital marketing and online advertising, the enduring impact of physical signage cannot be overlooked. Outdoor signage stands as a silent yet powerful ambassador for businesses, making an...